Waldaan Hakiimota Oromiyaa bakkeewwan waaraanni gaggeeffamaa jirutti manneen eegumsa fayyaa mancaafamuun wal qabatee hawwaasni rakkoo guddaaf saaxilamuu eere.

Oromiyaa Naannoowwan Waraanni keessa jirutti dhaabbileen fayyaa dhabamuun, tajaajila qulqulluu kennuu dhabuufi bu’uuraaleen eegumsa fayyaa addaan cituun rakkoo guddaa fidaa jiraa jedhe Waldaan Haakiimota Oromiyaa.

Sababa rakkoo nageenyaan waggoota arfan darban naannawaa baadiyyaa keessatti dhibeewwan addaa addaa to’achuu irratti dhiibbaan guddaan uumameera jedha.

Naannoowwan buqqa’insi uummataa jiru, waraannu jiruuf balaa uumamaatiin miidhaman akkasuma hanqina bu’uuraalee misoomaafi qabeenyaa naannoowwan qaban saaxilamoo ta’uu kan eeru, dhukkuba adda baasuufi deebii kennuuf haalli jiru walxaxaa ta’eera jedha.

Sababa rakkoo nageenyaatiin waggoota afran darban keessumaa baadiyyaatti tattaaffii dhibeewwan addaa addaa ittisuuf taasifamu irratti dhiibbaa guddaa geessisuu ibse.

Dhibeewwan addaa addaa akka Koleeraa, Busaafi kanneen biroo babal’achuufi to’annoo dhabuu kan ibse Waldaan Haakiimota Oromiyaa waggoota darban kana keessatti Naannoo Oromiyaa keessaa Godinoota ja’a ol balaan namoomaa mudateera jedhe.

Yeroo tajaajilli qulqullina dhabu, addaan citu, talaalliin dhabamuu fi buufanni fayyaa to’achuuf tattaaffii hin taasifne carraan babal’achuu dhibeewwan kanaa ol aanaa ta’a jedheera.

Dhibeewwan addaa addaa uummata qe’ee isaarraa buqqa’ee jiruufi iddoowwan walitti bu’insi jirutti miidhaa geessisaa jiraachuu ibsi Waldaa Hakiimota Oromiyaa kun akeekeera.

Weerara dhibeewwan kanaaf deebii kennuuf tumsi ogeeyyii fayyaa, hooggantoota naannoo, waldaaleen ogummaa akka Waldaa Hakiimota Oromiyaafi dhaabbileen gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta’uu eereera.

Babal’achuu dhibeewwanii dhaabuufi dhiibbaa uummata irraan geessisan hir’isuuf tarkaanfiiwwan to’annoo saffisaan hojiirra oolchuu, dafanii adda baasuufi hordoffiiwwan saffisa qaban taasisuun murteessaa ta’uu Waldaan Hakiimota Oromiyaa ibsa kaleessa karaa toora fuula facebook isaan kenneen addeessee jira.

Leave a Reply